„Asystencja osobista dla niezależności osób z niepełnosprawnościami” – ruszamy z nowym projektem!

Z radością informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców w ramach projektu „Asystencja osobista dla niezależności osób z niepełnosprawnościami”, finansowanego ze środków PFRON, który ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zwiększeniu ich samodzielności oraz niezależności życiowej. Projekt skierowany jest do osób z posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Skupiamy się na tych, dla których bariery społeczne i fizyczne znacząco utrudniają aktywny udział w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej – co oferujemy?

Celem usług asystencji osobistej jest ułatwienie codziennego funkcjonowania naszych beneficjentów. Wsparcie to obejmuje szeroki zakres działań:

  • Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego – asystenci będą wspierać w zakupach, przygotowywaniu posiłków oraz innych domowych obowiązkach.
  • Wsparcie w przemieszczaniu się – asystencja w dostosowaniu środowiska mieszkalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomoc w przemieszczaniu się zarówno w domu, jak i poza nim.
  • Komunikacja z otoczeniem – pomoc w komunikacji z innymi ludźmi, instytucjami czy w załatwianiu spraw urzędowych.

Zakładamy indywidualne podejście do każdego beneficjenta, co pozwala nam dokładnie zrozumieć i odpowiedzieć na ich specyficzne potrzeby. Nasz projekt ma na celu nie tylko dostarczenie bezpośredniego wsparcia osobom niepełnosprawnym, ale również zwiększenie świadomości społecznej o ich potrzebach. Przez dostarczanie usług asystencji osobistej, dążymy do stworzenia bardziej włączającego społeczeństwa, gdzie każda osoba ma równe szanse na udział w życiu społecznym. Nasze działania są krokami naprzód w kierunku zapewnienia większej samodzielności naszych beneficjentów, co ma kluczowe znaczenie dla ich codziennego funkcjonowania i integracji społecznej.

Projekt jest realizowany do 31 marca 2025 roku.

Projekt realizowany w ramach ogłoszonego przez PFRON konkursu nr 1/2023 pn. „Możemy więcej”. 

Wartość projektu: 494 448,00 zł.