Realizacja projektów

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji projektów społecznych z funduszy krajowych lub unijnych. Nasza rola koncentruje się na zapewnieniu profesjonalnego wsparcia na każdym etapie wdrażania projektu, od momentu jego rozpoczęcia aż po końcowe rozliczenie.

Drewniane kości z namalowaną tarzą i wbitą w nią strzałą, stoją na drewnianym blacie na tle szarej ściany.
logo-tutorium-transparent

Jakie działania podejmujemy w ramach realizacji projektów?

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem, planowanie działań, koordynacja zadań pomiędzy członkami zespołu projektowego, monitorowanie postępów oraz zarządzanie budżetem projektu. Nasze doświadczenie pozwala na optymalizację procesów pracy tak, aby cele projektu zostały osiągnięte skutecznie i w ustalonych ramach czasowych.

Ekspercka wiedza

Dostarczamy ekspercką wiedzę na tematy związane z tematyką projektu. Pomagamy w opracowaniu i dostosowaniu materiałów szkoleniowych, metod dydaktycznych oraz innych narzędzi niezbędnych do realizacji celów projektu, a także realizacji merytorycznego wsparcia.

Wsparcie w budowie komunikacji

Wspieramy organizacje w budowaniu strategii komunikacji projektu, zarówno wewnątrz zespołu, jak i na zewnątrz - wobec beneficjentów projektu oraz szerszej społeczności. Pomagamy w promowaniu projektu, aby maksymalizować jego zasięg i wpływ – kompleksowo zajmujemy się marketingiem i promocją działań.

Monitoring i ewaluacja

Oferujemy pomoc w tworzeniu i wdrażaniu systemów monitorowania i ewaluacji, które są kluczowe dla oceny skuteczności projektu oraz identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Nasze wsparcie obejmuje również pomoc w prawidłowym i terminowym rozliczeniu projektu, w tym przygotowanie niezbędnych sprawozdań finansowych i merytorycznych zgodnie z wymogami instytucji finansujących.

logo-tutorium-transparent

Doświadczenie w realizacji zadań

9.4 Zrównoważony rynek pracy

9.1 Rynek pracy – Aktywizacja zawodowa
11.4 Włączenie społeczne – Aktywne włączenie

1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

A4.3.1. Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych oraz poprawę jakości reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej.

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami.