Fundacja Tutorium - poznaj nas lepiej!

Fundacja Tutorium stawia sobie za cel wszechstronne wspieranie społeczeństwa na wielu płaszczyznach. Skupiamy się na działaniach rzeczowych, finansowych, edukacyjnych, szkoleniowych i organizacyjnych, angażując się w budowanie lepszego jutra dla ogółu społeczeństwa. Pragniemy, aby nasze działania przyczyniały się do promocji równości szans, aktywizacji obywatelskiej oraz integracji społecznej, zapewniając tym samym każdemu możliwość realizacji własnego potencjału.

Logo Fundacji Tutorium
logo-tutorium-transparent

Nasza misja i cele

Realizujemy programy ukierunkowane na rozwój edukacji, wspieramy rozwój kształcenia zawodowego i dokształcania. Nasza oferta edukacyjna jest bogata i zróżnicowana, od treningów i kursów, przez warsztaty, po kompleksowe programy szkoleniowe. Dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, dostarczając im wiedzy i umiejętności niezbędnych w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Jak realizujemy nasze cele?

Nasze działania obejmują szeroki zakres inicjatyw, od programów edukacyjnych i szkoleniowych, przez działalność promocyjną i doradczą, aż po wsparcie osób wykluczonych społecznie. Stawiamy na współpracę z różnorodnymi partnerami – władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym – aby nasze działania były jak najbardziej efektywne i zróżnicowane.

Realizujemy programy ukierunkowane na rozwój edukacji, wspieramy rozwój kształcenia zawodowego i dokształcania. Nasza oferta edukacyjna jest bogata i zróżnicowana, od treningów i kursów, przez warsztaty, po kompleksowe programy szkoleniowe. Dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, dostarczając im wiedzy i umiejętności niezbędnych w dynamicznie zmieniającym się świecie.

logo-tutorium-transparent
Ikony ludzie przedstawiające różne typy. Osoby niepełnosprawne, osoby pełnosprawne i osoby różnorodne.

Działania na rzecz społeczności

Jednym z naszych kluczowych obszarów działania jest promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pracujemy nad tworzeniem nowych miejsc pracy, wspierając jednocześnie rozwój lokalny i regionalny. Działamy na rzecz osób z terenów wiejskich, oferując im możliwości edukacji i przekwalifikowania, aby mogły one pełniej uczestniczyć w życiu zawodowym.

logo-tutorium-transparent

Nasza wizja

Pragniemy, by Fundacja była miejscem, w którym każda osoba, niezależnie od swojej sytuacji, może znaleźć wsparcie, inspirację i narzędzia do osobistego rozwoju. Poprzez aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, regionalnych i krajowych, dążymy do promowania aktywności społecznej, wolontariatu oraz dobrych wzorców działalności. Naszym celem jest budowanie społeczeństwa bardziej otwartego, tolerancyjnego i świadomego, w którym każdy ma równe szanse na sukces.