Logotyp regionalnego ośrodka pomocy społecznej składający się z 4 osób zasiadających przy okrągłym stole.

Organizowanie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy

Fundacja Tutorium oraz Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców, przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, podejmują realizację zadania publicznego o znaczeniu kluczowym dla integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadanie to skupia się na trzech głównych obszarach: doradztwie zawodowym, opracowaniu i wdrożeniu indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej oraz pośrednictwie pracy. Zadanie realizowane jest od 01.07.2024 do 30.11.2024.

Szczegółowy zakres działań

Doradztwo zawodowe:

Zajęcia realizowane będą w formie indywidualnych sesji, gdzie osoby niepełnosprawne będą mogły zidentyfikować swoje predyspozycje zawodowe, zrozumieć możliwości rynkowe oraz uzyskać wsparcie w planowaniu swojej kariery. Celem jest zwiększenie pewności siebie uczestników oraz motywowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym.

Opracowanie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej:

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w stworzeniu spersonalizowanego planu działania, skupiającego się na realizacji celów zawodowych i życiowych. Plan ten będzie uwzględniał indywidualne predyspozycje, umiejętności oraz plany zawodowe, pomagając uczestnikom w zrozumieniu kroków niezbędnych do osiągnięcia tych celów.

Pośrednictwo pracy:

Oferujemy bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu pracy, które obejmuje pomoc w przygotowaniu profesjonalnych CV, listów motywacyjnych oraz przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych. Uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego połączenia z potencjalnymi pracodawcami, co znacząco zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Do udziału w zadaniu szczególnie zachęcamy osoby na początku swojej kariery zawodowej, z niskim poziomem wykształcenia, bez doświadczenia zawodowego lub z nieadekwatnymi do wymagań lokalnego rynku pracy oczekiwaniami. Skierowane jest do 32 osób, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Oczekujemy, że realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy, ich lepszej integracji społecznej i zawodowej, a także podniesienia świadomości społecznej na temat barier, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zdobędą cenne umiejętności zawodowe i życiowe, które zwiększą ich samodzielność, pewność siebie i umożliwią bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Kontakt dla zainteresowanych:

Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców: kontakt@pelnosprawni.org, tel. 813811119

Fundacja Tutorium: biuro@fundacja-tutorium.pl, tel. 666 335 920

Zachęcamy do śledzenia postępów w realizacji zadania.