Logotyp regionalnego ośrodka pomocy społecznej składający się z 4 osób zasiadających przy okrągłym stole.

Świadczenie usług wspierających dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Tutorium oraz Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców, przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, realizują zadanie publiczne pt. „Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”. Działania te są skierowane na zwiększenie samodzielności i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, a także na podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ich potrzeb i możliwości. Zadanie realizowane jest od 01.07.2024 do 30.11.2024.

Szczegółowy opis działań

Zadanie to zakłada intensywne wsparcie skierowane do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Usługi asystencji osobistej obejmują pomoc w codziennych czynnościach, takich jak prowadzenie gospodarstwa domowego, udział w wydarzeniach społecznych oraz kulturalnych, a także wsparcie w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych. Pomoc ta jest nieoceniona w przełamywaniu barier izolacji oraz marginalizacji, jakie często spotykają osoby niepełnosprawne.

Asystenci osobiści będą wspierać również w dostępie do edukacji i zatrudnienia, co obejmuje asystowanie w przemieszczaniu się do szkoły lub miejsca pracy, pomoc w nauce oraz wsparcie w realizacji zadań zawodowych. Taka kompleksowa pomoc jest kluczowa dla promowania samodzielności ekonomicznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Usługi są silnie indywidualizowane, co oznacza, że asystenci są przygotowani do dostosowania swoich działań do konkretnych potrzeb, preferencji i oczekiwań każdej wspieranej osoby. Elastyczność ta jest niezbędna dla skutecznego wsparcia, które ma na celu nie tylko ułatwienie codziennych czynności, ale również rozwój umiejętności życiowych takich jak komunikacja, zarządzanie czasem, czy podejmowanie prostych decyzji, co z kolei przyczynia się do lepszego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności.

Grupa docelowa składa się z 8 osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Osoby te będą miały zagwarantowany bezpłatny udział we wszystkich formach wsparcia oferowanych przez projekt.

Oczekuje się, że dzięki realizacji zadania, beneficjenci zyskają większą niezależność, będą mogli aktywniej uczestniczyć w codziennym życiu, a ich dobrostan emocjonalny znacznie się poprawi. Regularne interakcje z asystentami oraz otrzymywane wsparcie pomogą w redukcji poczucia izolacji oraz poprawie ogólnego samopoczucia beneficjentów. Zadanie ma także na celu długoterminowe wykorzystanie zdobytych doświadczeń i rezultatów w planowaniu i wdrożeniu kolejnych inicjatyw, które będą kontynuować prace nad integracją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt dla zainteresowanych:

Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców: kontakt@pelnosprawni.org, tel. 813811119

Fundacja Tutorium: biuro@fundacja-tutorium.pl, tel. 666 335 920

Zachęcamy do śledzenia postępów w realizacji zadania.